Нови Закон о здравственој заштити

Поштовани чланови,

Обавештавамо Вас да је донет нови Закон о здравственој заштити дана 03.04.2019. године, да је објављен у Службеном гласнику бр. 25/19 и да ступа на снагу, односно почиње да се примењује од дана 11.04.2019. године.

Новим Законом су уведене измене у поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци.

Напомињемо следеће:

Чланом 183.  Закона је предвиђен поступак обнављања лиценце, где је прописано да здравствени радникподноси захтевза обнављање лиценце Комори најкасније 60 дана преистека рока на који је лиценца издата.

У складу са наведеним, обавештавамо Вас да прописане рокове неопходно је поштовати, из разлога што у поступку обнављања лиценце Комора је обавезна да упућује захтев за проверу из казнене евиденције МУП РС за сваког лекара појединачно и да тек након добијања наведених података, Комора спроводи поступак обнове лиценце. Провере података захтевају одређено време, и постоји ризик да уколико се захтев за обнову лиценце не поднесе у законском року, може довести до тога да лиценца не буде обновљена у року.

Посебно истичемо да поштовање горе наведених рокова је неопходно из разлога што је чланом 184. Закона,  предвиђена обавеза Комореда најкасније у року од 24 сата, обавештава здравствену инспекцију, организацију обавезног здравственог осигурања и послодавцао необновљеним, односно одузетим лиценцама.

Такође, истичемо да је новина да се здравственом раднику преко 70 година старости лиценца може издатисамо на период од годину дана.

Здравствени радник, корисник старосне пензије, уз захтева за издавање и обнављање лиценце подносии доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

На следећем arrow линку можете се упознати са новим Законом о здравственој заштити.