Солидарна помоћ - захтев и правилник

Подршка ЛКС лекарима оболелим од COVID 19

На основу одлукје Скупштине Лекарске коморе Србије, која се примењује почев од 14.08.2020. године, сви захтеви за исплату солидарне помоћи у случајевима оболелих од КОВИД 19, третираће се као тешка болест са компликацијама, у складу са Правилником о солидарној помоћи члановима ЛКС, о чему ће одлучивати Комисија Фонда солидарне помоћи РЛКЦиЗС.

pdf iconОдлука Скупштине ЛКС 09.04.2021. год.

Уз захтев за доделу солидарне помоћи (pdf iconзахтев), неопходно је доставити документацију у складу са одлуком Скупштине ЛКС.

Подршка ЛКС породици лекара преминулог од COVID 19

За породицу лекара, преминулог од последица болести изазване COVID 19, планирана је једнократна донација у висини од 100.000 динара.

Документација коју је потребно приложити РЛК којој је лекар припадао:

 • Захтев за исплату једнократне донације породици преминулог члана ЛКС (pdf iconзахтев за породицу преминулог члана ЛКС од ковида 19)
 • Извод из матичне књиге умрлих 
 • Медицинску документацију 
 • Извод из матичне књиге рођених/венчаних за члана породице-подносиоца захтева

Солидарна помоћ

Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и то у следећим случајевима:

 1. За све тешке болести са компликацијама
 2. За наступање инвалидности члана Коморе
 3. Ублажавање последица елементарних непогода
 4. За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице
 5. За рођење детета члана Коморе
 6. За помоћ члановима Коморе за полазак деце у први разред основне школе
 7. За лечење члана Коморе и члана уже породице у иностранству
 8. За дете преминулог лекара, члана Коморе до навршене 18. године живота

pdf iconЗахтев за доделу и исплату солидарне помоћи

pdf iconПравилник о солидарној помоћи члановима ЛКС и члановима њихових ужих породица - пречишћен текст -2023

pdf iconОдлука Скупштине ЛКС од 09.09.2020. године