Солидарна помоћ - захтев и правилник

Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и то у следећим случајевима:

1)      За све тешке болести са компликацијама

2)      За потребе здравствене рехабилитације члана ЛКС

3)      За наступање инвалидности члана Коморе

4)      Ублажавање последица елементарних непогода

5)      За пружање помоћи породици умрлог члана Коморе

6)      За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице

7)      За рођење детета члана Коморе

 

Солидарна помоћ која се исплаћује је у висини просечне бруто плате у Републици Србији.

pdf iconЗахтев за доделу и исплату солидарне помоћи

pdf iconПравилник о солидарној помоћи члановима ЛКС и члановима њихових ужих породица