Правилници РС и друго

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

pdf-icon (pdf)

 Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике 

pdf-icon (pdf)

 Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама  здравствених радника и здравствених сарадника

pdf-icon (pdf)

 Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

pdf-icon (pdf)

 Правилник о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад

pdf-icon (pdf)

 Правилник о организацији и раду лекарских комисија 

pdf-icon (pdf)

 Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

pdf-icon (pdf)

 Правилник о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

pdf-icon (pdf)

 Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

pdf-icon (pdf)

 Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања

pdf-icon (pdf)

 Правилник о листи стручних, академских у научних назива 

pdf-icon (pdf)

 Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој или приватној пракси

pdf-icon (pdf)

 Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа

pdf-icon (pdf)

 Листа опреме за обављање здравствене делатности 

pdf-icon (pdf)

 Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус

pdf-icon (pdf)

 Правилник о управљању медицинским одпадом 

pdf-icon (pdf)

 Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

pdf-icon (pdf)