documents-icon-128Акти Лекарске коморе Србије

Статут лекарске коморе Србије

pdf-icon (pdf)

Пословник о раду Скупштине РЛКЦЗС

pdf icon (pdf)

Кодекс медицинске етике

pdf-icon (pdf)

Правилник о пословној тајни

pdf-icon (pdf)

Правилник о солидарној помоћи члановима ЛКС и члановима њихових ужих породица - пречишћен текст - 2023

pdf-icon (pdf)

Правилник о утврђивању предлога листе стручних надзорника - пречишћен текст

pdf-icon (pdf)

Правилник о финансијско материјалном пословању у Лекарској комори Србије 2022

pdf-icon (pdf)

Одлука о висини накнаде за чланарину за 2015. год.

pdf-icon (pdf)

Одлука о висини накнаде за издавање лиценце и привремене лиценце за 2015. год.

pdf-icon (pdf)

Одлука о висини накнаде за издавање извода, уверења и потврда за 2015. год.

pdf-icon (pdf)

Одлука о висини накнаде за упис у именик коморе за 2015. год.

pdf-icon (pdf)